• Home
  • Thẻ TƯ TƯỞNG KINH PHÁP HOA
TRI KIẾN PHẬT TRONG KINH PHÁP HOA

Kinh Pháp Hoa: Đức Phật chỉ vì một đại sự nhân duyên xuất hiện ở đời là nhằm Khai-Thị-Ngộ-Nhập Tri kiến phật cho chúng sinh.

17-05-23 Thích Tâm Đức
“Ekayāna Philosophy of the Saddharmapuṇḍarīka Sūtra” (Triết lý Nhất thừa của Kinh Pháp Hoa)

Quyển sách “Ekayāna Philosophy of the Saddharmapuṇḍarīka Sūtra” (Triết lý Nhất thừa của Kinh Pháp Hoa) do nhà xuất bản Low Price Publications ở Delhi in ấn và phát hành, hiện ở trong Thư viện Quốc hội Mỹ và được giới thiệu trên các Website quốc tế. Thông tin tác phẩm Tác giả: Thích Tâm…Read More

10-10-22 Thích Tâm Đức
TƯ TƯỞNG KINH PHÁP HOA PHẦN 4

TT. Thích Tâm Đức chia sẻ tại Trường kiết hạ an cư Chùa Tường Vân, Lowell, Massachusetts, Hoa Kỳ vào ngày 02/08/2022.

10-08-22 Thích Tâm Đức
TƯ TƯỞNG KINH PHÁP HOA PHẦN 3

TT. Thích Tâm Đức chia sẻ tại Trường kiết hạ an cư Chùa Tường Vân, Lowell, Massachusetts, Hoa Kỳ vào ngày 01/08/2022. games-monitoring.com

10-08-22 Thích Tâm Đức
TƯ TƯỞNG KINH PHÁP HOA PHẦN 2

TT. Thích Tâm Đức chia sẻ tại Trường kiết hạ an cư chùa Tường Vân, Lowell, Massachusetts, Hoa Kỳ, ngày 30/07/2022.

10-08-22 Thích Tâm Đức
TƯ TƯỞNG KINH PHÁP HOA PHẦN 1

T.T Thích Tâm Đức chia sẻ tại Trường kiết hạ an cư Chùa Tường Vân, Lowell, Massachusetts, Hoa Kỳ vào ngày 28/07/2022.

10-08-22 Thích Tâm Đức