Tóm Tắt Kinh Pháp Hoa – Phẩm 25 – Phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Bấy giờ Bồ Tát Vô Tận Ý bạch Phật vì nhân duyên gì mà Bồ Tát Quan Thế Âm có tên như vậy?  Phật bảo rằng vô lượng chúng sanh chịu các khổ não khi xưng danh Quan Thế Âm thì tức thời Bồ Tát này xem xét âm thanh kia mà đến cứu để tất cả đều được giải thoát khỏi lửa lớn  nước lớn, nạn quỷ la sát, dao gậy xiêng xích đứt rã, người buôn thoát khỏi oán tặc nhờ Pháp vô úy thí, lìa dâm dục, giận hờn  ngu si, cầu được con trai, con gái.

Người niệm và cúng dường vô số Bồ Tát khác và người niệm danh hiệu Quan Thế Âm thời phước đức hai người bằng nhau không khác.

Bồ Tát Vô Tận Ý bạch  Phật Bồ Tát Quán Thế Âm dạo đi trong cõi ta bà như thế nào? Sức phương tiện việc đó thế nào?  Phật bảo: Nếu có chúng sanh nào đáng dùng thân nào để độ thoát thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân đó mà nói Pháp. Như thân Phật, Duyên Giác, Thanh Văn, Phạm vương, Chư thiên, Tiểu vương, Trưởng giả, Bà la môn, Tỳ Kheo, nam nữ… Bồ Tát đó ở trong chỗ hoạn nạn hay sự sợ sệt thì ban sự vô úy (không sợ hãi) cho nên cõi Ta bà gọi Ngài là “ Vô úy thí”.

Bấy giờ Bồ Tát Vô Tận Ý cúng dường Bồ Tát Quan Âm xâu chuỗi ngọc báu. Bồ Tát Quan Thế Âm ban đầu không nhận nhưng vì  Phật dạy nên đã vì lòng từ mẫn với Bồ Tát Vô Tận Ý và hàng tứ  chúng mà nhận chuỗi ngọc đó. Bồ Tát Quán Thế Âm lại chia hai chuỗi ngọc này dâng cúng  Phật Thích Ca và tháp của Phật Đa Bảo.

Bấy giờ Ngài Trì Địa Bồ Tát bạch Phật rằng nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát này, đạo nghiệp tự tại, phổ môn thị hiện sức thần thông này, thời phải biết công đức người đó chẳng ít.

HT. Thích Tâm Đức

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *