• Home
  • Danh mục Bài Viết
Ý nghĩa lễ Vu Lan báo hiếu

Kính thưa quý Phật tử, Hôm nay ngày Rằm tháng bảy năm Quý Mão 2023, Thiền viện Vạn Hạnh, Tp. Hồ Chí Minh lại hòa nhập vào truyền thống Vu lan của cả nước, một buổi lễ mang tính nhân văn, thiêng liêng và ý nghĩa sâu sắc. Vu-lan còn được gọi là lễ báo…Read More

30-08-23 Thích Tâm Đức
VIÊN NGỌC LUÔN TỎA SÁNG CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM

       Cố Hòa thượng Thích Minh Châu (Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN; nguyên Đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII, IX và X; nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; nguyên Viện trưởng Viện Đại…Read More

20-08-23 Thích Tâm Đức
Tóm Tắt Kinh Pháp Hoa – Phẩm 08 – Phẩm 500 Đệ Tử Thọ Ký

— Tôn giả Mãn Từ Tử cũng muốn được Phật thọ ký. Phật nói: “Mãn Từ Tử là vị bậc nhất nói Pháp trong quá khứ và vị lai. Ở nơi Pháp không của chư Phật nói Pháp rành rẽ, đầy đủ sức thần thông. Trong ẩn hạnh Bồ Tát , ngoài hành tướng Thanh…Read More

26-07-23 Thích Tâm Đức
Tóm Tắt Kinh Pháp Hoa – Phẩm 07 – Phẩm Hoá Thành Dụ

1- Đức  Phật nói: Thuở quá khứ vô lượng a tăng kỳ kiếp có Đức Phật Đại Thông Trí Thắng từ khi diệt độ đến nay đã rất lâu. Ví như có người lấy địa chủng trong cõi Tam Thiên Đại Thiên mài thành mực rồi đi khỏi 1000 cõi nước ở Phương Đông bàn…Read More

26-07-23 Thích Tâm Đức
Tóm Tắt Kinh Pháp Hoa – Phẩm 06 – Phẩm Thọ Ký

Đức Phật nói: Ngài Ma Ha Ca Diếp ở đời vị lai sẽ phụng thờ 300 muôn ức các Đức Phật, cúng dường và rộng nói vô lượng đại Pháp của các Đức Phật, sau này Ngài sẽ thành Phật Quang Minh ở nước Quang Đức, có tuổi thọ là 12 tiểu kiếp; Chánh Pháp…Read More

26-07-23 Thích Tâm Đức
Tóm Tắt Kinh Pháp Hoa – Phẩm 05 – Phẩm Dược Thảo Dụ

Đức  Phật bảo Ca Diếp và các đại đệ tử:    – “ Ca Diếp khéo nói công đức chơn thật của Như Lai, Như Lai còn có vô lượng công đức, các ông không nói hết được. Như Lai là vua của các Pháp, nói không hư dối, phương tiện diễn nói, Pháp  Phật…Read More

17-07-23 Thích Tâm Đức
Tóm Tắt Kinh Pháp Hoa – Phẩm 04 – Phẩm Tín Giải

1- Bốn Ngài Thanh Văn: Tu Bồ Đề, Đại Ca Chiên Diên, Đại Ca Diếp, Đại Mục Kiền Liên bạch  Phật “ Chúng con tuổi già tự cho đã được Niết Bàn, chẳng cầu thêm đạo vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, chỉ nhớ nghĩ ba Pháp: không, vô tướng, vô tác, đối với các…Read More

17-07-23 Thích Tâm Đức
Tóm Tắt Kinh Pháp Hoa – Phẩm 03 – Phẩm Thí Dụ

Xá Lợi Phất vui mừng nhớ lại khi xưa, tự trách mình vì căn cơ kém thấp nên Phật nói Pháp nhị thừa. Ngài tin rằng chư Phật đều trước vì phương tiện nói ba thừa sau mới nói  Phật thừa. Ngài tin rằng mình sẽ thành Phật, dứt các lòng nghi, thân ý thơ…Read More

17-07-23 Thích Tâm Đức
Tóm Tắt Kinh Pháp Hoa – Phẩm 02 – Phương Tiện

 Đức Phật xuất định, nói rằng tri kiến Phật khó hiểu cho Thanh Văn, Duyên Giác. Chánh Pháp đã được đức Thế Tôn chứng đắc rất sâu, ở thế gian chưa từng có, từ khi thành Phật đến nay, Ngài dùng vô số phương tiện dìu dắt chúng sanh  làm cho xa lìa lòng chấp.…Read More

15-07-23 Thích Tâm Đức
Tóm Tắt Kinh Pháp Hoa – Phẩm 01 – Phẩm Tựa

Giữa tứ chúng, vì các vị Bồ Tát, Đức Phật Thích Ca nói kinh “Vô lượng nghĩa xứ’’ xong liền nhập định vô lượng nghĩa xứ, thân và tâm bất động. Mưa hoa và sáu thứ âm thanh vi diệu xuất hiện, đại chúng cung kính chắp tay trước điềm lành này. Đức Phật phóng…Read More

14-07-23 Thích Tâm Đức