• Home
  • Thẻ TRIẾT LÝ KINH PHÁP HOA
TRI KIẾN PHẬT TRONG KINH PHÁP HOA

Kinh Pháp Hoa: Đức Phật chỉ vì một đại sự nhân duyên xuất hiện ở đời là nhằm Khai-Thị-Ngộ-Nhập Tri kiến phật cho chúng sinh.

17-05-23 Thích Tâm Đức
NHÀ-Y-TÒA NHƯ LAI

Trong Phẩm 10 Kinh Pháp Hoa, một vị Pháp sư, sau thời kỳ đức Phật nhập diệt, phải hội đủ 3 đức tính: Nhà Như Lai (Đại từ bi), Y Như Lai (Kham nhẫn), và Tòa Như Lai (Thấy bản chất của tất cả sự vật, hiện tượng là Không có thực thể)

10-03-23 Thích Tâm Đức
“Ekayāna Philosophy of the Saddharmapuṇḍarīka Sūtra” (Triết lý Nhất thừa của Kinh Pháp Hoa)

Quyển sách “Ekayāna Philosophy of the Saddharmapuṇḍarīka Sūtra” (Triết lý Nhất thừa của Kinh Pháp Hoa) do nhà xuất bản Low Price Publications ở Delhi in ấn và phát hành, hiện ở trong Thư viện Quốc hội Mỹ và được giới thiệu trên các Website quốc tế. Thông tin tác phẩm Tác giả: Thích Tâm…Read More

10-10-22 Thích Tâm Đức
Triết lý Kinh Pháp Hoa

Một bộ kinh Đại thừa Phật giáo – được dịch thành nhiều thứ tiếng, được nhiều học gỉa nghiên cứu, được tụng đọc bởi nhiều người ở các nước Đông Á và là nền tảng của nhiều tông phái Phật giáo nổi tiếng ở Trung Hoa và  Nhật Bản – đó là Diệu Pháp Liên…Read More

22-08-22 Thích Tâm Đức
THÔNG BÁO-2: THUYẾT GIẢNG “TƯ TƯỞNG KINH PHÁP HOA” TẠI TRƯỜNG HẠ CHÙA TƯỜNG VÂN, LOWELL, MASSACHUSETTES, HOA KỲ

TT. Thích Tâm Đức tiếp tục chia sẻ Pháp thoại “Tư Tưởng Kinh Pháp Hoa” tại Trường kiết hạ an cư chùa Tường Vân, Lowell, Massachusettes, Hoa Kỳ vào lúc 9g15 sáng 01/08 và 02/08/2022 (tức 8g15 tối 01/08 và 02/08/2022 tại Việt Nam) Buổi thuyết giảng được Live trực tiếp trên trang Facebook: https://www.facebook.com/thichtamducvn…Read More

31-07-22 Thích Tâm Đức
TRIẾT LÝ KINH PHÁP HOA P15

Pháp thoại : Triết lý kinh Pháp hoa – phần 15. Giảng sư: TT Thích Tâm Đức – Tiến sĩ Phật học và Triết học với luận án TS ” Triết lý Kinh Pháp Hoa – Phân tích khái niệm và học thuyết”. Giảng tại: Trung tâm Liễu Quán – San-Jose, California, USA. Năm 2009.

31-07-22 Thích Tâm Đức
TRIẾT LÝ KINH PHÁP HOA P14

Pháp thoại : Triết lý kinh Pháp hoa – phần 14. Giảng sư: TT Thích Tâm Đức – Đệ tử HT Thích Minh Châu – Tiến sĩ Phật học và Triết học với luận án TS ” Triết lý Kinh Pháp Hoa – Phân tích khái niệm và học thuyết”. Giảng tại: Trung tâm Liễu…Read More

31-07-22 Thích Tâm Đức
TRIẾT LÝ KINH PHÁP HOA P13

Pháp thoại : Triết lý kinh Pháp hoa – phần 13. Giảng sư: TT Thích Tâm Đức – Đệ tử HT Thích Minh Châu – Tiến sĩ Phật học và Triết học với luận án TS ” Triết lý Kinh Pháp Hoa – Phân tích khái niệm và học thuyết”. Giảng tại: Trung tâm Liễu…Read More

31-07-22 Thích Tâm Đức
TRIẾT LÝ KINH PHÁP HOA P12

Pháp thoại : Triết lý kinh Pháp hoa – phần 12. Giảng sư: TT Thích Tâm Đức – Đệ tử HT Thích Minh Châu – Tiến sĩ Phật học và Triết học với luận án TS ” Triết lý Kinh Pháp Hoa – Phân tích khái niệm và học thuyết”. Giảng tại: Trung tâm Liễu…Read More

31-07-22 Thích Tâm Đức
TRIẾT LÝ KINH PHÁP HOA P11

Pháp thoại : Triết lý kinh Pháp hoa – phần 11. Giảng sư: TT Thích Tâm Đức – Tiến sĩ Phật học và Triết học với luận án TS ” Triết lý Kinh Pháp Hoa – Phân tích khái niệm và học thuyết”. Giảng tại: Trung tâm Liễu Quán – San-Jose, California, USA. Năm 2009.

31-07-22 Thích Tâm Đức