Tóm Tắt Kinh Pháp Hoa – Phẩm 28 – Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Bấy giờ Phổ Hiền Bồ Tát dùng sức thần thông tự tại, oai đức danh văn cùng vô số Bồ Tát và đại chúng đến cõi Ta bà để nghe  Phật thuyết Pháp Hoa và bạch Phật: Sau khi  Phật diệt độ những thiện nam tử, thiện nữ nhơn làm sao có thể được kinh Pháp Hoa?

Phật bảo phải thành tựu 4 Pháp:

+ Được các Đức  Phật hộ niệm.

+ Trồng các cội công đức.

+ Vào trong Chánh định.

+ Phát lòng cứu tất cả chúng sanh.

Ngài Phổ Hiền bạch Phật: 500 năm sau, trong đời ác trược nếu có người thọ trì kinh Pháp Hoa thì Ngài sẽ cưỡi tượng vương trắng sáu ngà cùng chúng đại Bồ Tát đến hộ trì, giúp người ấy được tam muội và chú Đà La Ni khiến họ thông thuộc kinh Pháp Hoa, không bị loài phi nhân và nữ nhân phá hoại được.

Nếu có ai thọ trì thì đó là sức oai thần của Pháp Hoa, thọ trì ghi nhớ đúng mà tu thì đó là tu hạnh Pháp Hoa, nếu chỉ biên chép thì mạng chung sẽ được sanh lên trời đao lợi ở trong thế nữ mà vui chơi khoái lạc, thọ trì mà giải nghĩa thì khi mạng chung thì sẽ được ngàn Đức Phật trao tay. Sau khi Như Lai diệt độ, Ngài Phổ Hiền sẽ làm cho kinh Pháp Hoa rộng lưu bố trong cõi Diêm phù đề khiến chẳng dứt mất.

Lúc ấy Đức  Phật Thích Ca ngợi khen lòng từ bi và hạnh nguyện rộng lớn của Phổ Hiền Bồ Tát  và Ngài sẽ hộ trì cho những người thọ trì danh hiệu Phổ Hiền Bồ Tát.

Đức  Phật lại xác nhận người hành trì kinh Pháp Hoa thì người ấy sẽ thấy được Phật Thích Ca, như từ miệng  Phật mà nghe kinh điển này, được  Phật Thích Ca khen ngợi, xoa đầu và lấy y trùm cho. Người như thế không còn ham những thú vui ở đời, ưa kinh sách và không gần gũi người ngoại đạo, ác, không còn tam độc là ghen ghét, ngã mạn, não hại. Người ấy ít muốn, biết đủ để tu hạnh Phổ Hiền.

Phổ Hiền! Sau khi Như Lai diệt độ, 500 năm sau, nếu có người nào thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa thì người này chẳng bao lâu sẽ thành đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, không cầu mà được. Ai khinh chê Kinh sẽ bị tội báo. Ai cúng dường khen ngợi thì được phước báo.

Lúc  Phật nói phẩm này có vô số Bồ Tát được muôn ức “ Triền Đà La Ni ” đủ đạo Phổ Hiền.

Tất cả đại chúng hoan hỉ thọ trì lời  Phật dạy.

HT. Thích Tâm Đức

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *