Tóm Tắt Kinh Pháp Hoa – Phẩm 26 – Phẩm Đà La Ni

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Bấy giờ Dược Vương Bồ Tát bạch  Phật và được trả lời rằng: Những ai ở nơi kinh Pháp Hoa mà thọ trì đọc tụng, giải nghĩa nhẫn đến một bài kệ bốn câu, đúng như lời mà tu hành thì công đức thật nhiều.

Lúc đó Dược Vương Bồ Tát đọc thần chú Đà La Ni để ủng hộ.

Và Dõng Thí Bồ Tát cũng đọc thần chú Đà La Ni của chư Phật để ủng hộ vị Pháp sư, khiến cho những loài dị nhân không tìm được khuyết điểm của Pháp sư.

 Bấy giờ tỳ sa môn Thiên Vương, trì quốc Thiên Vương cũng nói chú để ủng hộ Pháp sư khiến không gặp các tai họa. Những la sát nữ cũng nói chú ủng hộ Pháp sư cho an ổn, lìa các khổ loạn, tiêu các thuốc độc.  Phật khen những người ủng hộ Pháp sư như thế. Lúc nói phẩm Đà La Ni này có 68.000 người được Vô Sanh Pháp nhẫn.

HT. Thích Tâm Đức

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *