Tóm Tắt Kinh Pháp Hoa – Phẩm 27 – Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

 Bấy giờ  Phật bảo đại chúng, thuở xưa trong Pháp hội của  Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí có vị vua Diệu Trang Nghiêm và phu nhân Tịnh Đức có hai người con là Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn.

Hai người con này có sức thần thông lớn, phước đức trí huệ từ lâu tu tập đạo hạnh của Bồ Tát (Sáu ba la mật, phương tiện, từ bi hỷ xả, 37 phẩm trợ đạo và thấu suốt các tam muội của Bồ Tát).

Lúc đó Đức  Phật kia nói kinh Pháp Hoa độ cho vua và chúng sanh. Hai người con thỉnh mẹ đi nghe Pháp. Người mẹ bảo cha các con theo ngoại đạo Bà la môn, các con thưa với cha để cùng nhau đi. Hai người con than rằng chúng con là Pháp vương tử mà lại sanh vào nhà tà kiến này.

Lúc ấy hai người con vì thương Vua cha nên bay lên hư không hiện các món thần biến khiến nhà vua vui mừng, khâm phục và được biết Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí là thầy của hai hoàng tử, vua cha đồng ý đến nghe Pháp. Lúc ấy hai vương tử xin phép mẹ và được mẹ đồng ý cho xuất gia vì  Đức Phật rất khó gặp ở đời.

Lúc đó nơi hậu cung của vua Diệu Trang Nghiêm có 84.000 người thảy đều có thể kham thọ trì kinh Pháp Hoa. Tịnh Nhãn từ lâu đã thông đạt “ Pháp Hoa tam muội ”, Tịnh Tạng vô lượng kiếp đạt “ Ly chư ác thú tam muội ”, phu nhân được “ Chư  Phật thập tam muội ” biết tạng Pháp bí mật của chư Phật.

Vua rất vui mừng cùng quần thần, phu nhân, hai thái tử đến chỗ  Phật nghe Pháp. Vua cùng phu nhân phát tâm cúng dường chuỗi ngọc, chuỗi ngọc biến thành đài báu, trên đài báu có  Phật ngồi xếp bằng phóng hào quang .

Bấy giờ Đức  Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí thọ ký cho vua được làm Phật hiệu Ta La Thọ Vương.

Vua Diệu Trang Nghiêm liền đem nước giao cho em rồi cùng cả nhà và quyến thuộc xuất gia tu hành. Vua được “Nhất thiết tịnh công đức trang nghiêm tam muội ” liền bay lên hư không bạch  Phật rằng nhà vua nay được thấy  Phật là nhờ hai thái tử là những thiện tri thức của vua. Nhà vua từ nay chẳng tự theo tâm hành của mình mà sanh những lòng ác như kiêu mạn, giận hờn và tà kiến.

Phật bảo đại chúng, Đức vua nay là Hoa Đức Bồ Tát, Tịnh Đức phu nhân là Quang Chiếu Trang Nghiêm Tướng Bồ Tát, Tịnh Nhãn là Dược Vương Bồ Tát, Tịnh Tạng là Dược Thượng Bồ Tát. Công đức của 2 Bồ Tát Dược Vương và  Dược Thượng rất lớn, các ngươi nên  lễ lạy. Khi  Phật nói phẩm này có 84.000 người xa trần lụy và cấu nhiễm, chứng được Pháp nhãn thanh tịnh.

HT. Thích Tâm Đức

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *