• Home
  • Thẻ Kinh Pháp Cú
Thiêu đốt kiết sử

 Câu kệ 31 “Vui thích không phóng dật, Tỷ kheo sợ phóng dật, Bước tới như lửa hừng, Thiêu kiết sử lớn nhỏ.”    Câu này nói vị Tỳ kheo tu hành đúng đắn sợ phóng dật, buông lung. Khi sợ như vậy thì đối nghịch lại là họ vui thích không phóng dật. Những…Read More

13-07-23 Thích Tâm Đức
Hãy thức tỉnh

Câu kệ 27 27. “Chớ sống đời phóng dật, Chớ mê say dục lạc. Không phóng dật, thiền định, Ðạt được an lạc lớn.” Câu này nói rõ hơn là không nên phóng dật, say mê chạy theo những thú vui của thế gian như sắc đẹp, tiền tài, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ…Read More

19-06-23 Thích Tâm Đức
Bậc trí xây hòn đảo

Câu kệ 25 – 26 25. “Nỗ lực, không phóng dật, Tự điều, khéo chế ngự. Bậc trí xây hòn đảo, Nước lụt khó ngập tràn.” 26. “Chúng  ngu si thiếu trí, Chuyên sống đời phóng dật. Người trí, không phóng dật, Như giữ tài sản quý.” Người có chánh niệm thì Đức Phật ví…Read More

24-05-23 (Hạnh Ngọc)
Ba cách đối trị phóng dật

Câu kệ 23 – 24 23. “Người hằng tu thiền định, Thường kiên trì tinh tấn. Bậc trí hưởng Niết Bàn, Ách an tịnh vô thượng.” 24. “Nỗ lực, giữ chánh niệm, Tịnh hạnh, hành thận trọng Tự điều, sống theo pháp, Ai sống không phóng dật, Tiếng lành ngày tăng trưởng. Người không phóng…Read More

21-05-23 Thích Tâm Đức
Phóng dật

Phóng dật là như thế nào? Phóng dật có thể hiểu như là một sự buông lung, cẩu thả, không có kỷ cương và luôn tìm kiếm đắm say trong chất kích thích, những dục lạc của thế gian. Chúng ta có thể hình dung sự phóng dật ở những người thanh niên hiện nay…Read More

15-05-23 (Hạnh Ngọc)
Tri thức và trí tuệ

Câu kệ 19 -20 19- “Nếu người nói nhiều kinh, Không hành trì, phóng dật; Như kẻ chăn bò người, Không phần Sa môn hạnh.” 20- “Dầu nói ít kinh điển, Nhưng hành pháp, tùy pháp, Từ bỏ tham, sân, si, Tỉnh giác, tâm giải thoát, Không chấp thủ hai đời, Dự phần Sa môn…Read More

14-05-23 Thích Tâm Đức
Kiếp sống là một vòng luân hồi

Câu kệ 15- 16 15. “Nay sầu, đời sau sầu, Kẻ ác, hai đời sầu; Nó sầu, nó ưu não, Thấy nghiệp uế mình làm.” 16. “Nay vui, đời sau vui, Làm phước, hai đời vui. Nó vui, nó an vui, Thấy nghiệp tịnh mình làm.” Câu kệ 17- 18 17. “Nay than, đời sau…Read More

13-05-23 Thích Tâm Đức
Nguyên nhân của khổ đau

Câu kệ 13-14 13. “Như ngôi nhà vụng lợp, Mưa liền xâm nhập vào. Cũng vậy tâm không tu, Tham dục liền xâm nhập.” 14. “Như ngôi nhà khéo lợp, Mưa không xâm nhập vào. Cũng vậy tâm khéo tu, Tham dục không xâm nhập.” Đức Phật cho một hình ảnh, nếu như người thợ…Read More

08-05-23 Thích Tâm Đức
Hiểu và hành trì đúng Chánh pháp

Câu kệ 11- 12 11”.Không chân, tưởng chân thật, Chân thật, thấy không chân Họ không đạt chân thật Do tà tư tà hạnh 12. “Chân thật, biết chân thật, Không chân, biết không chân. Chúng đạt được chân thật, Do chánh tư, chánh hạnh.” Trong cuộc đời này, thế tục cũng như xuất gia,…Read More

31-03-23 Thích Tâm Đức
Hãy nương tựa vào Pháp để tu học

Câu kệ số 9 “Ai mặc áo cà sa, Tâm chưa rời uế trược, Không tự chế, không thực, Không xứng áo cà sa “. Câu kệ số 10 “Ai rời bỏ uế trược, Giới luật khéo nghiêm trì, Tự chế, sống chơn thực, Thật xứng áo cà sa.” Vào thời kỳ Đức Phật đã…Read More

14-03-23 (Hạnh Ngọc)