Bốn loại nhận thức

   

04-05-22 Thích Tâm Đức
Câu chuyện phá mê mờ thứ 4
Thích Tâm Đức 29-04-22
Câu chuyện phá mê mờ thứ 3
Thích Tâm Đức 29-04-22
Câu chuyện phá mê mờ thứ 2
Thích Tâm Đức 29-04-22
Câu chuyện phá mê mờ thứ 1
Thích Tâm Đức 29-04-22
Tăng Chi Bộ Kinh

Tăng Chi Bộ kinh (Anguttara Nikāya): gồm 11 chương, mỗi chương chia thành nhiều phẩ...

Trung Bộ Kinh

Trung Bộ kinh (Majjhima Nikāya): gồm 152 kinh vừa, Đức Thế Tôn giảng dạy về nhữ...

Trường Bộ Kinh

Trường Bộ kinh (Digha Nikāya): gồm 34 kinh dài chia thành 3 phẩm. Phẩm 1 Giới uẩn:...

Tương Ưng Bộ Kinh

Tương Ưng Bộ kinh (Samyutta Nikāya) là bộ kinh được sắp xếp theo chủ đề và th...