• Home
  • Thẻ Pháp Thoại Thiền
Một tách trà

Ý nghĩa bài giảng: Thiền (với những pháp tu hằng ngày như Hộ trì 6 giác quan, Chánh niệm tỉnh giác, Chú tâm cảnh giác…) giúp đầu óc chúng ta được rỗng không, bình an!  Hôm nay chúng tôi, tỳ kheo Thích Tâm Đức tại thiền viện Vạn Hạnh xin chia sẻ một câu chuyện…Read More

14-10-22 Thích Tâm Đức
Âm thanh của một bàn tay

Ý nghĩa của bài giảng: Âm thanh của một bàn tay = Âm thanh của không âm thanh = Siêu việt qua tất cả mọi âm thanh = Chủ thể nhập làm một với khách thể (Thiền định) = Giác ngộ. Kính thưa toàn thể quý vị, khi đến đây học thiền thì khoảng 30…Read More

18-08-22 Thích Tâm Đức