THIỀN CHO XUẤT GIA GIEO DUYÊN

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Phân tích về Giá trị cốt lõi của Thiền trong cả hai truyền thống của Phật giáo, Nam tông – Bắc tông. Và khoá Xuất gia gieo duyên thực tập thiền căn bản. Chùa Quan Âm Đông Hải (xã Vĩnh Hải, TX. Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), ngày 02/09/2023.

Nguồn: Đạo Phật Ngày Nay

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *