• Home
  • Thẻ Thích Tâm Đức
THẦN CHÚ DIỆT TRỪ HÝ LUẬN, VỌNG TƯỞNG

Ngang qua 6 giác quan một tiến trình tâm thức dẫn đến hý luận, vọng tưởng làm khổ đau cho con người. Và thần chú chận đứng tiến trình tâm khổ đau này là “Phàm có 6 đối tượng của 6 giác quan đẹp, hấp dẫn ở quá khứ-hiện tại-vị lai, thô hay tế, liệt…Read More

04-07-23 Thích Tâm Đức
LỬA THIÊNG VÔ NGÃ TRONG PHẬT GIÁO

Hòa Thượng Thích Tâm Đức Thuyết giảng tại Trường hạ Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 06/06/2023.

12-06-23 Thích Tâm Đức
BỐN LOẠI CHẤP THỦ

Bốn loại chấp thủ là: Dục thủ, Kiến thủ, Giới cấm thủ và Ngã luận thủ. Chấp thủ chúng dẫn đến khổ đau. Buông xả chúng được an vui, giải thoát ngay trong cuộc đời này.

12-06-23 Thích Tâm Đức
TRI KIẾN PHẬT TRONG KINH PHÁP HOA

Kinh Pháp Hoa: Đức Phật chỉ vì một đại sự nhân duyên xuất hiện ở đời là nhằm Khai-Thị-Ngộ-Nhập Tri kiến phật cho chúng sinh.

17-05-23 Thích Tâm Đức
HƯỚNG DẪN THIỀN CHỈ

Có 4 phần: 1) Thân: có 8 tư thế; 2) Thở bụng; 3) Chú tâm vào hơi thở; 4) Xả: Massage toàn thân.

17-05-23 Thích Tâm Đức
PHÁP HOA LÀ VUA CỦA CÁC KINH

Không nên hiểu chủ đề theo nghĩa đen. Kinh Pháp Hoa ý ở đây là chỉ cho Tri kiến phật trong trạng thái đức Phật ngồi thiền chứng ngộ ở Phẩm Tựa. Sau đó, từ Phẩm Phương tiện thứ hai đức Phật mới thuyết giảng các kinh…

26-04-23 Thích Tâm Đức
LÕI CÂY

Giống như một người đi tìm lõi cây, vị ấy bỏ cành lá, bỏ võ ngoài, bỏ vỏ trong, bỏ giác cây và chỉ lấy lõi cây mang về. Cũng vậy, một hành giả tu tập Phật giáo, phải vượt qua các giai đoạn: lợi dưỡng, giới, định, tuệ, và cuối cùng đạt được mục…Read More

26-04-23 Thích Tâm Đức
HÀNH THIỀN

Thiền chú ý hơi thở vào, hơi thở ra tuy đơn giản nhưng giúp hành giả đoạn trừ tà niệm, ảo giác đạt được tâm giải thoát, tuệ giải thoát.

25-04-23 Thích Tâm Đức
THÓI QUEN

Thói quen của những hành động về thân-khẩu-ý sẽ quyết định hướng đi cho một con người trong hiện tại và tương lai.

25-04-23 Thích Tâm Đức
THIỀN VÔ NGÃ

Mục đích của thiền là tâm vắng lặng, thanh tịnh, không còn người và cảnh!

25-04-23 Thích Tâm Đức