day la author.php

Posts by Hạnh Ngọc

day la content.php

Triết Lý Kinh Pháp Hoa – Phần I – Sự Hình Thành Của Bộ Kinh Pháp Hoa

Chúng ta rất may mắn được tiếp cận một tôn giáo rất đặc biệt đó là đạo Phật. Dù là truyền thống nào,Tiểu thừa hay Đại thừa, thì đạo Phật vẫn đưa trí tuệ lên hàng đầu. Phương châm “Duy tuệ thị nghiệp” tức là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Nội dung kinh Pháp…Read More

day la content.php

Tóm Tắt Kinh Pháp Hoa – Phẩm 28 – Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát

Bấy giờ Phổ Hiền Bồ Tát dùng sức thần thông tự tại, oai đức danh văn cùng vô số Bồ Tát và đại chúng đến cõi Ta bà để nghe  Phật thuyết Pháp Hoa và bạch Phật: Sau khi  Phật diệt độ những thiện nam tử, thiện nữ nhơn làm sao có thể được kinh…Read More

day la content.php

Tóm Tắt Kinh Pháp Hoa – Phẩm 27 – Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự

 Bấy giờ  Phật bảo đại chúng, thuở xưa trong Pháp hội của  Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí có vị vua Diệu Trang Nghiêm và phu nhân Tịnh Đức có hai người con là Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn. Hai người con này có sức thần thông lớn, phước đức trí huệ từ…Read More

day la content.php

Tóm Tắt Kinh Pháp Hoa – Phẩm 26 – Phẩm Đà La Ni

Bấy giờ Dược Vương Bồ Tát bạch  Phật và được trả lời rằng: Những ai ở nơi kinh Pháp Hoa mà thọ trì đọc tụng, giải nghĩa nhẫn đến một bài kệ bốn câu, đúng như lời mà tu hành thì công đức thật nhiều. Lúc đó Dược Vương Bồ Tát đọc thần chú Đà…Read More

day la content.php

Tóm Tắt Kinh Pháp Hoa – Phẩm 24 – Phẩm Diệu Âm Bồ Tát

Bấy giờ  Phật Thích Ca phóng ánh sáng từ nhục kế và lông trắng giữa chặng mày soi khắp 800 muôn ức na do tha hằng hà sa các cõi  Phật ở phương đông. Trong ấy có 1 thế giới tên Tịnh Quang Trang Nghiêm của  Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí. Trong nước nhất…Read More

day la content.php

Tóm Tắt Kinh Pháp Hoa – Phẩm 23 – Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự

Bấy giờ Tú Vương Hoa Bồ Tát bạch Phật xin  Ngài giải nói hạnh của Bồ Tát Dược Vương. Phật nói thuở trước, Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức ra đời, có đông đệ tử Bồ Tát, Thanh Văn. Quốc độ Ngài trang nghiêm, đẹp quý, có nhiều cây báu là nơi ngồi thiền…Read More

day la content.php

Tóm Tắt Kinh Pháp Hoa – Phẩm 21 – Phẩm Như Lai Thần Lực

Lúc bấy giờ vô số Bồ Tát từ dưới đất vọt lên bạch Phật, sau khi  Phật diệt độ và ở cõi nước phân thân của Đức Phật diệt độ, chúng con sẽ đến để giáo hóa kinh Pháp Hoa. Lúc đó, Thế Tôn trước đại chúng hiện sức thần thông lớn bày tướng lưỡi…Read More

day la content.php

Tóm Tắt Kinh Pháp Hoa – Phẩm 20 – Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát

Phật bảo Đắc Đại Thế Bồ Tát, ai thọ trì kinh Pháp Hoa thì được sáu căn thanh tịnh, ngược lại ai chê bai kinh Pháp Hoa thì mắc tội báo lớn. Thuở xa xưa, có Phật Oai Âm Vương nước đại thành, cũng thuyết pháp Tứ đế, 12 nhân duyên, sáu ba la mật,…Read More