TRI KIẾN PHẬT TRONG KINH PHÁP HOA

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Kinh Pháp Hoa: Đức Phật chỉ vì một đại sự nhân duyên xuất hiện ở đời là nhằm Khai-Thị-Ngộ-Nhập Tri kiến phật cho chúng sinh.

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *