Tóm Tắt Kinh Pháp Hoa – Phẩm 22 – Phẩm Chúc Luỵ

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Phật ba phen xoa đảnh các vị Bồ Tát mà căn dặn: Ta ở trong vô lượng trăm nghìn muôn ức kiếp tu tập pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, nay đem phó chúc cho các ông, các ông phải thọ trì đọc tụng, rộng tuyên nói Pháp này cho tất cả chúng sinh đều được nghe biết. Như Lai từ bi lớn, không bỏn xẻn, có thể cho chúng sinh trí huệ Phật. Nếu có chúng sinh nào chẳng tin nhận thời phải ở trong Pháp sâu khác của Như Lai chỉ dạy cho được lợi ích vui mừng. Nếu được như thế là đã báo được ơn của các đức Phật.

Lúc đó, các vị Bồ Tát ba phen hứa khả: Như lời Thế Tôn dạy, chúng con sẽ vâng làm đầy đủ. Kính xin đức Thế Tôn chớ có lo. Rồi  Phật khiến các phân thân  Phật đều trở về bổn xứ và xin  Phật Đa Bảo mang tháp về chỗ cũ. Thính chúng nghe  Phật phó chúc tất cả rất vui mừng.

HT. Thích Tâm Đức

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *