Tóm Tắt Kinh Pháp Hoa – Phẩm 24 – Phẩm Diệu Âm Bồ Tát

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Bấy giờ  Phật Thích Ca phóng ánh sáng từ nhục kế và lông trắng giữa chặng mày soi khắp 800 muôn ức na do tha hằng hà sa các cõi  Phật ở phương đông. Trong ấy có 1 thế giới tên Tịnh Quang Trang Nghiêm của  Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí.

Trong nước nhất thiết Tịnh Quang Trang Nghiêm có Bồ Tát Diệu Âm, nhờ từ lâu đã trồng nhiều công đức, cúng dường vô lượng các Đức  Phật nên được trí huệ rất sâu và được vô số các tam muội. Khi nhận được ánh sáng của  Phật Thích Ca thì Bồ Tát Diệu Âm xin phép  Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí đến cõi ta bà để lễ lạy Phật Thích Ca và ra mắt một số Bồ Tát. Đức  Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí bảo Bồ Tát Diệu Âm với hình tướng cao sang đẹp đẽ của mình thì chớ có sinh lòng khinh khi cõi Ta bà dơ xấu hạ liệt và Bồ Tát đã trả lời rằng Ngài qua cõi Ta bà là nhờ sức thần và công đức trí huệ của Như Lai.

Bồ Tát Diệu Âm dùng sức thần tam muội hiện ra ở núi Kỳ Xà Quật, hóa ra 84.000 hoa sen báu. Khi được hỏi về điềm lành này, Phật Thích Ca bảo Văn Thù Bồ Tát rằng có Bồ Tát Diệu Âm sắp đến. Bồ Tát Văn Thù lại hỏi do nhân duyên gì mà Bồ Tát Diệu Âm có sức đại thần thông như vậy và yêu cầu được thấy thân tướng của Bồ Tát này. Phật Thích Ca bảo rằng Đức  Phật Đa Bảo sẽ giúp làm hiện bày thân tướng của Bồ Tát Diệu  Âm.

Bấy giờ Bồ Tát Diệu Âm vào trong đài thất bảo cùng 84.000 Bồ Tát đồng nhau qua cõi Ta bà (6 điện sen báu thiên nhạc tự trỗi). Bồ Tát Diệu Âm mặt như hoa sen xanh lớn, mắt sáng hơn 100.000 ánh trăng, thân sắc vàng, cúng dường chuỗi ngọc và vấn an Đức Phật Thích Ca cùng những việc đời ở cõi Ta bà và gặp  Phật Đa Bảo.

Khi ấy Bồ Tát Hoa Đức bạch Phật do tu công đức gì mà Bồ Tát Diệu Âm có sức thần thông như thế? Phật bảo rằng thuở quá khứ, Diệu Âm Bồ Tát cúng dường 100.000 kỷ nhạc và 84.000 bát bảy báu cho Đức  Phật Vân Lôi Âm Vương do vậy mà có quả báo sức thần ở nước của Đức Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí. Bồ Tát Diệu Âm hiện các thứ thân hình khắp mọi nơi vì chúng sanh mà nói kinh Pháp Hoa, cứu giúp vô lượng chúng sanh tai qua nạn khỏi và được vậy là nhờ trụ trong “ Hiện nhất thiết sắc thân tam muội”.

Làm Phật sự xong, Bồ Tát Diệu Âm trở về bổn quốc, 84.000 Bồ Tát theo ngài và 84.000 Bồ Tát ở  cõi Ta bà đều được “ Hiện nhất thiết sắc thân tam muội ” cùng 42.000  Thiên tử được Vô Sanh Pháp Nhẫn khi  Phật nói phẩm “ Diệu Âm Bồ Tát lai vãng ” này.

HT. Thích Tâm Đức

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *