Tóm Tắt Kinh Pháp Hoa – Phẩm 23 – Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Bấy giờ Tú Vương Hoa Bồ Tát bạch Phật xin  Ngài giải nói hạnh của Bồ Tát Dược Vương.

Phật nói thuở trước, Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức ra đời, có đông đệ tử Bồ Tát, Thanh Văn. Quốc độ Ngài trang nghiêm, đẹp quý, có nhiều cây báu là nơi ngồi thiền của các đệ tử.

Bấy giờ, Đức  Phật đó thuyết kinh Pháp Hoa cho đại chúng. Trong chúng có Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến ưa tu khổ hạnh, tinh tấn, kinh hành và đạt được định “Hiện nhất thiết sắc thân tam muội ”. Ngài rất vui mừng vì được định này nhờ nghe kinh Pháp Hoa và Ngài phát tâm cúng dường  Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức và kinh Pháp Hoa bằng cách nhập định rưới những hương hoa quý. Nhưng chưa mãn nguyện, Ngài ướp hương vào thân, dùng sức nguyện thần thông mà tự đốt. Khi ấy, các Đức  Phật trong 10 phương khen đấy là chơn thiệt tinh tấn, gọi là chơn Pháp cúng dường Như Lai, các hương hoa quý cúng dường hay quốc thành thê tử bố thí cũng chẳng bằng.

Sau khi đốt thân cúng dường xong thì Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến lại sanh trong nước của Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, được Đức  Phật này giao phó  Phật Pháp, đệ tử, của cải. Đêm đó Đức  Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức nhập Niết Bàn và xá lợi được thờ trong 84.000 tháp. Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến lại đốt 2 ngón tay cúng dường xá lợi Phật. Sau khi đốt ngón tay, Bồ Tát thề rằng: Tôi bỏ hai tay ắt sẽ được thân sắc vàng của Phật, nếu thiệt không dối thời khiến hai tay tôi hoàn phục như cũ. Nói lời thề xong, hai tay tự nhiên hoàn phục. Khi ấy cõi tam thiên đại thiên thế giới sáu điệu vang động  trời rưới hoa báu.

Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến nay chính là Dược Vương Bồ Tát. Đức  Phật nói Tú Vương Hoa Bồ Tát muốn được đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác có thể đốt một ngón tay, một ngón chân để cúng dường tháp Phật hơn là đem quốc thành, thê tử, tam thiên, đại thiên mà cúng dường. Nếu có người đem bảy báu đầy cõi tam thiên đại thiên cúng dường  Phật thì công đức người đó chẳng bằng người thọ trì một bài kệ bốn câu của kinh Pháp Hoa.

Đức  Phật nói Tú Vương Hoa rằng, trong các kinh thì Pháp Hoa sâu lớn (biển), cao nhất (núi), sáng nhất (như trăng hơn sao), phá tối tăm (mặt trời), tôn kính nhất (như Chuyển Luân Thánh Vương là tôn kính nhất trong các vua nhỏ), vua các kinh (như Đế Thích là vua đối với cõi trời tam thập tam thiên), cha của tất cả hiền thánh (như đại Phạm Thiên Vương là cha của tất cả chúng sanh). Như Phật là vua của các pháp, kinh này cũng thế là vua của các kinh

Tú Vương Hoa, kinh này có thể cứu tất cả chúng sinh ra khỏi khổ ách sanh tử, làm thỏa mãn mọi mong cầu của chúng sinh, dùng trí huệ Phật cũng không thấy hết được công đức của người thọ trì kinh Pháp Hoa.

Tú Vương Hoa, nếu có người nghe phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn sự này cũng được vô lượng công đức. Người nữ nghe, thọ trì kinh này thì sau khi dứt thân phụ nữ thì không còn thọ lại nữa, không còn bị khổ bởi tham, sân, si, mạn; lại được Vô Sanh Pháp Nhẫn, nhãn căn thanh tịnh, thấy bảy trăm hai muôn nghìn ức na do tha các Đức Phật.

Bấy giờ các Đức  Phật đồng nói khen rằng Tú Vương Hoa nay có thể thọ trì đọc tụng và vì người khác nói Kinh Pháp Hoa thì công đức vô lượng, lửa chẳng đốt được, nước chẳng trôi được, được trăm ngàn Đức  Phật bảo vệ. Ai nghe phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn sự này mà tùy hỷ khen ngợi thì hiện tại miệng thân được hương thơm.

Tú Vương Hoa phải lưu bố phẩm này, giữ gìn kinh Pháp Hoa vì kinh này là hương dược của người bệnh, khiến bệnh tiêu tan, không già chết. Người thọ trì kinh này sẽ ngồi đạo tràng, độ chúng sinh ra khỏi sanh tử và mọi người nên cúng dường.

Lúc Đức  Phật nói phẩm này có 84.000  Bồ Tát đạt được pháp “ Giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đà La Ni ”.

HT. Thích Tâm Đức

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *