Tóm Tắt Kinh Pháp Hoa – Phẩm 21 – Phẩm Như Lai Thần Lực

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Lúc bấy giờ vô số Bồ Tát từ dưới đất vọt lên bạch Phật, sau khi  Phật diệt độ và ở cõi nước phân thân của Đức Phật diệt độ, chúng con sẽ đến để giáo hóa kinh Pháp Hoa. Lúc đó, Thế Tôn trước đại chúng hiện sức thần thông lớn bày tướng lưỡi rộng dài đến trời Phạm Thế, tất cả lỗ chân lông phóng ra vô số tia sáng soi khắp cõi nước trong muôn phương, các phân thân Phật cũng vậy.

Đức  Phật và các phân thân Phật hiện sức thần thông mãn 100.000 năm mới thu nhiếp tướng lưỡi, đồng thời tằng hắng và khảy móng tay, hai tiếng đó vang đến khắp cõi nước của các Đức  Phật trong mười phương, đất đều rung động. Rồi đại chúng nhờ sức thần của Đức  Phật đều thấy trong cõi Ta bà vô số phân thân Phật, Đức Phật Thích Ca và  Đức Phật Đa Bảo. Tức thời Chư thiên giữa hư không xướng rằng: ở cõi Ta bà nay có Phật Thích Ca và các đại Bồ Tát nói kinh Pháp Hoa, các ông phải tùy hỷ lễ cúng dường Đức Phật Thích Ca. Các chúng sanh nghe liền rải vào cõi Ta bà vô số hương hoa trân báu. Bấy giờ 10 phương cõi nước thông đạt không ngại như một cõi Phật.

Khi đó Phật bảo: mọi thần lực mà  Phật hiện tuy nói là bất khả tư nghì, song nếu đem vô số thần lực đó mà phó chúc và nói về công đức của Kinh Pháp Hoa vẫn không hết được.

HT. Thích Tâm Đức

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *