Tóm Tắt Kinh Pháp Hoa – Phẩm 19 – Phẩm Pháp Sư Công Đức

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Phật bảo Thường Tinh Tấn Đại Bồ Tát: Thiện nam tử, thiện nữ nhơn thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép kinh Pháp Hoa sẽ được 800 công đức ở mắt, 1200 ở tai, 800 ở mũi, 1200 ở lưỡi, 800 ở thân, 1200 ở ý, dùng những công đức này trang nghiêm sáu căn đều được thanh tịnh.

1- Vị đó dùng thân thanh tịnh của cha mẹ sanh dạo khắp cõi tam thiên, đại thiên, từ cõi dữ dưới là địa ngục A tỳ, trên đến trời Hữu đảnh, thấy biết tất cả nghiệp, nhân duyên quả báo của chúng sanh ở trong các cõi ấy.

2- Vị đó dùng tai nghe biết tất cả thứ tiếng ở địa ngục cũng như các cõi Phật.

3- Vị đó dùng mũi ngửi biết rõ tất cả các thứ mùi hương của cỏ cây vô tình và hữu tình, Trời, Phật.

4- Vị đó biết tất cả vị ngon dở, vị ngon như vị cam lồ trên trời, khéo nói Pháp làm cho đại chúng Chư Thiên đến cung kính cúng dường và ngay cả các Đức  Phật thường ưa thấy và xoay về người này để nói Pháp.

5- Vị đó có thân thanh tịnh trong sạch nên dưới từ địa ngục A tỳ lên đến trời Hữu đảnh, cảnh vật cùng chúng sanh đều hiện rõ trong đó. Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát cùng chư  Phật nói Pháp đều hiện lên sắc tướng trong ấy.

Vị đó dầu chưa được trí huệ vô lậu mà dùng ý thanh tịnh, nhẫn nghe một câu kệ thì có thể thấu suốt vô lượng vô biên nghĩa và diễn nói đến một câu văn mà nghĩa thú không trái với thiệt tướng. Tất cả suy nghĩ tính toán đều là Phật Pháp và biết được tâm của sáu đường chúng sanh.

HT. Thích Tâm Đức

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *