Tóm Tắt Kinh Pháp Hoa – Phẩm 18 – Phẩm Tuỳ Hỷ Công Đức

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

1- Bồ Tát Di Lặc bạch Phật, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào nghe kinh Pháp Hoa này mà tùy hỉ thì được bao nhiêu phước đức?

–  Phật bảo, người nghe kinh này mà tùy hỉ rồi đem Pháp đúng như chỗ đã nghe mà tùy sức diễn nói cho người thứ hai, rồi người thứ hai này lại diễn nói cho người thứ ba cứ như thế cho đến người thứ 50. Rồi Phật ví có vị đại thí chủ bố thí tất cả đồ vui thích cho sáu đường chúng sanh trong 400 ức vô số thế giới, lại khiến được quả A La Hán thì công đức của người này chẳng bằng 1/100.000 của người thứ 50 kia nghe một bài kệ kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ. Người thứ 50 mà công đức tùy hỷ còn vô lượng vô biên a tăng kỳ huống là người đầu tiên.

2- Rồi Phật nói công đức của người vì kinh Pháp Hoa mà ngồi, đứng nghe nhận trong chốc lát, hoặc nhường chỗ, mời ngồi nghe kinh thì được sanh lên cõi trời, được chỗ ngồi của Đế Thích, Phạm Thiên, được căn tánh lanh lẹ, trán, mày, mũi,  miệng, răng, lưỡi đều được tướng tốt đầy đủ. Khuyên người nghe Pháp mà được công đức như thế, huống là thọ trì đọc tụng, giải nói giúp người đúng như lời dạy mà tu hành.

HT. Thích Tâm Đức

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *