Tóm Tắt Kinh Pháp Hoa – Phẩm 16 – Phẩm Như Lai Thọ Lượng

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

1- Phật ba lần bảo đại chúng phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai và đại chúng Bồ Tát ba lần là hứa sẽ tin lời Phật.

2-  Phật bảo tất cả trong Trời, người đều cho rằng Phật là thái tử Sidhattha rời cung vua Tịnh Phạn xuất gia tu hành thành Phật dưới gốc cây bồ đề. Nhưng thiệt ra Ngài thành  Phật nhẫn lại đây đã vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức na do tha kiếp thường còn chẳng mất. Từ đó đến nay Đức Phật thường ở cõi Ta Bà này nói Pháp, dắt dẫn lợi ích chúng sanh. Vì sao? Vì Như Lai đúng như thật, thấy biết tướng của Tam Giới không có sanh tử, chẳng phải thật hư, chẳng phải như dị, chẳng phải như ba cõi mà thấy nói ba cõi.

3- Đối với chúng sanh ưa Pháp tiểu thừa, Phật dùng phương tiện nói rằng: “Ta lúc trẻ xuất gia đạt được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và nay chẳng phải thiệt diệt mà nói sẽ diệt độ và nói các Đức  Phật ra đời khó gặp để chúng sanh nghe vậy sinh lòng khát ngưỡng mà lo tu hành.

4- Ví dụ vị lương y có đàn con uống lầm thuốc độc, liền sắc thuốc giải cho các con uống. Những đứa con không thất tâm liền uống và khỏi bệnh, nhưng những đứa thất tâm thì không chịu uống và độc đã thâm nhập. Người cha lương y bèn bày phương tiện đi xa và giả chết. Các con tự nghĩ, mình nay côi cút không chỗ cậy nhờ, bèn tỉnh ngộ lấy thuốc uống và lành bệnh. Người cha nghe các con đều đã lành bệnh liền trở về cho các con gặp mặt. Vị lương y đó không mắc bệnh hư dối.

HT. Thích Tâm Đức

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *