Tóm Tắt Kinh Pháp Hoa – Phẩm 15 – Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

1- Bấy giờ các đại Bồ Tát ở các cõi khác đông hơn số cát tám sông Hằng bạch Phật xin sau khi Phật diệt độ, được ở cõi Ta Bà để truyền bá kinh Pháp Hoa. Nhưng Đức Phật từ chối vì ở cõi Ta Bà đã có đại Bồ Tát số đông bằng số cát của sáu muôn sông Hằng (mỗi vị Bồ Tát lại có sáu muôn hằng hà sa quyến thuộc) có thể hộ trì, đọc tụng rộng nói Kinh Pháp Hoa này.

2- Tức thì trong lòng đất của cõi Ta Bà trong tam thiên đại thiên vọt lên vô lượng nghìn muôn ức đại Bồ Tát (cùng vô số quyến thuộc) thân sắc vàng, đủ 32 tướng tốt cùng vô lượng ánh sáng, trụ giữa hư không, cùng đến trước tháp bảy báu, đảnh lễ và khen ngợi hai vị Thế Tôn, thời gian đó trải qua 50 tiểu kiếp. Nhưng do sức thần của Phật khiến cho hàng tứ chúng cảm thấy như nửa ngày và thấy được vô lượng Bồ Tát khắp vô lượng cõi nước hư không.

3- Trong chúng Bồ Tát có 4 đạo sư: Thượng Hạnh, Vô Biên Hạnh, Tịnh Hạnh và An Lập Hạnh đồng chắp tay hỏi thăm sức khỏe Thế Tôn. Thế Tôn trả lời Thế Tôn được an vui, ít bệnh, ít não, các hàng chúng sanh hóa độ được dễ không có mệt nhọc. Các chúng sanh đó từ nhiều đời, đã từng ở với các Đức Phật quá khứ, từng được các Ngài dạy bảo, nay nghe Pháp liền được tín  nhận và vào được trong huệ của Như Lai.

4- Khi ấy Đức Bồ Tát Di Lặc và 8000 Bồ Tát ở phương khác khởi nghi về việc vô số Bồ Tát từ đất vọt lên và mong Thế Tôn trả lời. Thế Tôn nói khi Ngài ở cõi Ta Bà lúc được đạo Vô Thượng Chánh Gẳng giác đã giáo hóa chỉ dẫn các vị Bồ Tát đó phát tâm. Các Bồ Tát đó ở dưới cõi Ta Bà (cõi đó trụ giữa hư không) thông lẹ kinh điển, nghĩ thông chơn chánh. Các thiện nam tử đó chẳng thích trong chúng bàn nhiều, thường ưa chỗ vắng siêng tu tinh tấn, chẳng nương tựa người mà ở, thường ham trí huệ sâu không có chướng ngại, cầu huệ vô thượng.

5 – Khi ấy Bồ Tát Di Lặc cùng vô số Bồ Tát sinh nghi hoặc, đã thưa hỏi Đức Phật làm sao trong thời gian rất ngắn, hơn 40 năm mà Thế Tôn có thể giáo hóa vô lượng đại Bồ Tát đã từng rất lâu xa trong quá khứ. Việc như thế đời rất khó tin ví như có người sắc đẹp tóc đen, tuổi 25 chỉ người 100 tuổi nói là con của ta. Người 100 tuổi nọ cũng chỉ gã tuổi nhỏ nói đó là cha ta.

HT. Thích Tâm Đức

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *