Tóm Tắt Kinh Pháp Hoa – Phẩm 14 – Phẩm An Lạc Hạnh

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Phật bảo Văn Thù là các đại Bồ Tát ở đời sau muốn nói kinh này phải an trụ trong bốn Pháp.

1- Hành xứ: an trụ trong nhẫn nhục, hòa dịu, chẳng kinh sợ quán thật tướng của các Pháp mà không phân biệt.

2- Thân cận xứ:

        – Không gần gũi vua quan, ngoại đạo, nghệ sĩ, nguời sống nghề ác, thanh văn, nữ nhân, hạng người bán nam bán nữ. Đối với những giới này nếu cần nói Pháp thì lòng không mong cầu (thân cận). Nếu cần phải đi riêng một mình vào nhà người thì chuyên một lòng niệm Phật. Không nuôi đệ tử sa di nhỏ tuổi hoặc cùng chúng sa di nhỏ tuổi đồng một thầy. Thường ưa ngồi thiền chỗ vắng tu nhiếp tâm.

       – Quán tất cả Pháp không như thiệt tướng, chẳng điên đảo, chẳng thối chẳng chuyển như hư không, không có thật tánh, tất cả lời nói phô dứt, chẳng sanh chẳng hiện, chẳng khởi, không danh, không tướng chỉ do nhân duyên mà có, từ điên đảo mà sanh.

3 –  Hạnh an lạc:

        – Chẳng nói lỗi của người và kinh, chẳng khinh mạn các Pháp sư khác, chẳng nói hay dở tốt xấu của người khác. Đối với hàng Thanh Văn không chê.

        – Chẳng sanh tâm oán hiềm, dùng Pháp đại thừa giải nói làm cho được Nhất Thiết Chủng Trí.

        – Không ôm lòng ganh ghét người học Phật đạo mà nói họ cách đạo rất xa, chẳng nên hí luận các Pháp. Đối với tất cả chúng sanh phải khởi lòng đại bi và bình đẳng mà nói Pháp. Đối với các Như Lai, Bồ Tát phải tưởng kính lễ lạy. Thuận theo Pháp chẳng nói nhiều – ít, ngay người rất ưa Pháp cũng chẳng nói nhiều.

4- Khởi đại từ bi tâm:

Sanh lòng từ đối với người tại gia, xuất gia, sanh lòng bi lớn đối với người chẳng phải Bồ Tát nguyện dẫn dắt họ dù họ không hiểu không tin.

Người thành tựu 4 Pháp này thì khi nói Pháp không có lầm lỗi. Kinh này được sức thần của chư Phật gìn giữ rốt sau mới ban cho. Ví như Vua Chuyển Luân Thánh Vương ban thưởng cho những người có công đánh giặc những thứ như ruộng đất, vàng bạc,… nhưng chỉ trao viên minh châu ở búi tóc cho người có công lớn. Cũng vậy, các vị tướng hiền thánh của Như Lai có công được Ngài ban cho các Pháp thiền định, giải thoát vô lậu căn lực, Niết Bàn. Nhưng khi thấy quân tướng có công lớn, diệt 3 độc, khởi 3 cõi, phá lưới ma (ma năm ấm phiền não và ma chết), Như Lai mới ban cho kinh Pháp Hoa. Kinh này là tạng bí mật của chư  Phật, đứng đầu các kinh nay mới bày nói.

HT. Thích Tâm Đức

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *