Tóm Tắt Kinh Pháp Hoa – Phẩm 13 – Phẩm Trì

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

1- Lúc ấy hai vị Bồ Tát Dược Vương và Đại Nhạo Thuyết cùng hai muôn Bồ Tát ở trước Phật thệ nguyện sẽ truyền bá kinh Pháp Hoa cho chúng sanh đời sau dù chúng sanh có căn lành ít, nhiều tật xấu ác. 500 vị A La Hán và 8000 hữu học vô học được thọ ký cũng phát nguyện đời sau truyền bá kinh Pháp Hoa ở các cõi khác mà không ở cõi Ta bà vì người trong cõi Ta bà nhiều điều tệ ác.

2- Khi đó hai vị lãnh đạo ni giới là Kiều Đàm Di và Da Du Đà La cùng với 6000 Tỳ Kheo ni hữu học, vô học được Phật thọ ký và họ cũng phát nguyện rộng nói kinh Pháp Hoa ở các cõi khác.

3- 80 muôn ức na do tha Bồ Tát bất thối chuyển phát nguyện đi khắp 10 phương thế giới đem kinh Pháp Hoa giáo hóa chúng sanh, chẳng mến thân mạng, chỉ tiếc đạo vô thượng.

HT. Thích Tâm Đức

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *