Tóm Tắt Kinh Pháp Hoa – Phẩm 12 – Phẩm Đề Bà Đạt Đa

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

1-  Phật bảo bốn chúng: “Ta ở trong vô lượng kiếp quá khứ cầu kinh Pháp Hoa không lười mỏi. Trong nhiều kiếp ta thường làm vua, cầu đạo Vô Thượng Bồ Đề, sáu Pháp Ba La Mật nên siêng bố thí không tiếc, nhân dân sống lâu vô lượng. Vua vì mến Pháp nên bỏ ngôi, giao việc trị nước cho thái tử và cho đánh trống ra lệnh cầu Pháp khắp bốn phương. Ai có thể vì ta nói Pháp Đại thừa thì ta trọn đời cung cấp hầu hạ. “Khi ấy có vị tiên nhơn tự giới thiệu là ông có Pháp Đại thừa có tên là Kinh Pháp Hoa, nếu vua không trái ý ông thì ông sẽ vì vua mà nói. Vua rất mừng, bèn theo hầu hạ vị tiên ấy trải qua 1000 năm.

2-  Phật bảo các Tỳ Kheo rằng: Vị tiên nhơn thuở xa xưa đó nay chính là Đề Bà Đạt Đa, vị quân vương cầu đạo nay chính là Ta. Nhờ ông thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa làm cho ta đầy đủ sáu Pháp ba la mật, từ bi hỷ xả, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 10 trí lực, bốn vô úy, bốn nhiếp Pháp, 18 bất cộng thần thông đạo lực, thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác.

3- Rồi Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa sau thành Phật hiệu Thiên Vương, cõi nước trang nghiêm, đẹp đẽ, độ được nhiều chúng sanh. Phật cũng nói rằng nếu đời sau, ai nghe phẩm Đề Bà Đạt Đa mà kính tin không nghi thì không đọa vào ba đường ác, sanh vào cõi lành, từ hoa sen sanh.

4- Bấy giờ Bồ Tát Trí Tích bạch Phật Đa Bảo để trở về bổn quốc. Phật Thích Ca bảo Trí Tích hãy đợi giây lát có Bồ Tát Văn Thù đến, cùng nhau luận nói Pháp màu này rồi sẽ về bổn độ.

Lúc ấy Văn Thù ngồi trên hoa sen từ cung rồng dưới biển lớn vọt lên trụ giữa hư không, đến núi Linh Thứu kính lạy hai Đức Phật, rồi cùng Trí Tích đàm luận. Văn Thù nói ở long cung Ngài hóa độ vô số chúng sanh tức thì có vô số Bồ Tát đệ tử Văn Thù trước là Thanh Văn nay tu nghĩa không của Đại thừa, ngồi sen báu từ biển vọt lên trụ giữa hư không.

5- Bồ Tát Văn Thù dạy Kinh Pháp Hoa ở biển. Trí Tích hỏi Văn Thù là có chúng sanh nào siêng năng tu hành Kinh này mà mau thành  Phật không? Văn Thù nói có con gái Long Vương tám tuổi căn tánh lanh lẹ, có trí tuệ, trong khoảng sát na phát tâm Bồ Đề được bậc bất thối chuyển. Trí Tích không tin vì ngay cả Phật Thích Ca cũng phải trải qua vô lượng kiếp hành Bồ Tát đạo mới thành Phật.

6- Bấy giờ Xá Lợi Phất cũng không tin Long Nữ trong phút chốc chứng được đạo Vô Thượng vì thân gái nhơ uế và chướng ngại. (Không thể thành được Phạm Thiên Vương, Đế Thích, Ma vương, Chuyển Luân Thánh Vương và Phật).

7- Lúc đó Long Nữ cúng dường cho Đức Phật một hạt châu quý, Đức Phật nhận lấy. Long Nữ nói với Trí Tích và Xá Lợi Phất rằng cô sẽ thành Phật mau hơn thời gian mà Đức Phật nhận hạt châu. Tức thì Long Nữ biến thành nam tử, đủ hạnh Bồ Tát, liền qua cõi Vô Cấu ở phương nam ngồi tòa sen báu thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, khắp vì tất cả chúng sanh trong 10 phương mà nói phép màu.

HT. Thích Tâm Đức

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *