Tóm Tắt Kinh Pháp Hoa – Phẩm 11 – Phẩm Hiện Bửu Tháp

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

1 – Tháp bảy báu dưới đất nổi lên trụ giữa hư không và các trời, rồng…rưới hoa cúng dường, ngợi khen tháp báu, từ trong tháp ấy vang ra tiếng khen Đức Phật Thích Ca nói kinh Pháp Hoa là đúng và chơn thật.

2 – Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết từ trong hội chúng hỏi Đức Phật về nguyên nhân của hiện tượng lạ này. Trong tháp này có toàn thân Như Lai, thời quá khứ xa xưa, về phương đông có cõi nước Bảo Tịnh, Đức Phật hiệu Đa Bảo tu hạnh Bồ Tát có lời thệ nguyện là sau khi diệt độ nơi nào có nói kinh Pháp Hoa thì tháp Ngài sẽ nổi lên để nghe kinh và chứng minh.

3- Phật Đa Bảo có lời nguyện rằng: khi tháp Ngài hiện ra trong hội nghe kinh Pháp Hoa thì Đức Phật đang giảng Pháp Hoa muốn cho hội chúng thấy được thân của Ngài thì các phân thân của Đức Phật đó đang nói Pháp trong 10 phương đều tụ hội về một chỗ.

  1. Bấy giờ Phật phóng một luồng sáng nơi lông trắng giữa chặng mày qua khắp các cõi nước trong 10 phương. Các phân thân Phật thấy hào quang liền quy hội về cõi Ta bà, cõi Ta bà này liền biến thành thanh tịnh. Các phân thân Phật cùng nuốn đồng mở tháp báu.  Đức Phật Thích Ca liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trụ trên hư không, dùng ngón tay phải mở cửa tháp bảy báu làm vang một tiếng lớn. Cả hội chúng thấy  Phật Đa Bảo đã diệt độ vô lượng muôn nghìn ức kiếp trước nhưng toàn thân nguyên vẹn mà lại nói lời khen tụng Đức Phật Thích Ca. Cả hội chúng thấy việc chưa từng có đều đem hoa trời rải trên hai Đức Phật. Đức Phật Đa Bảo mời  Đức Phật Thích Ca cùng ngồi vào trong tháp bảy báu. Do sự mong ước của đại chúng, Đức Phật Thích Ca dùng sức thần thông tiếp hàng đại chúng đều lên ở hư không và nói to rằng: nay là thời phải lúc cho ai có thể ở cõi Ta bà này mà rộng nói kinh Pháp Hoa, vì Như Lai không bao lâu nữa sẽ nhập Niết Bàn và muốn đem kinh Pháp Hoa này phó chúc cho.

5 – Đức Phật nói kệ:

Người có thể hộ Pháp nên phát nguyện lớn, như người nói kinh này là để thấy Phật Thích Ca, Phật Đa Bảo và các vị hóa Phật.

HT. Thích Tâm Đức

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *