Tóm Tắt Kinh Pháp Hoa – Phẩm 10 – Phẩm Pháp Sư

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

1- Phật bảo Dược Vương Bồ Tát: “Trong đại chúng đây, nếu có người trước Phật hay sau khi Phật diệt độ dù chỉ nghe 1 câu kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ thì ta cũng thọ ký cho đặng thành Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Nếu có người thọ trì, đọc tụng, giải nói biên chép kinh Pháp Hoa nhẫn đến một bài kệ thì mọi người nên cúng dường đảnh lễ người ấy.

     – Trên đã từng cúng dường 10 muôn ức Phật.

     – Vì thương xót chúng sanh mà nguyện sanh trong đời ác trược để nguyện nói kinh này.

     – Hoan hỷ nói Pháp và chúng sanh giây lát nghe Pháp được rốt ráo vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Những người ấy được Như Lai dùng vai mang vác.

2- Nếu có người ác tâm, mắng Phật, tội còn nhẹ, nhưng nếu chê mắng người tại gia, xuất gia thì tội rất nặng.

3- Trong vô số kinh điển trong quá khứ, hiện tại, vị lai thì Pháp Hoa là bí yếu của chư Phật, khó tin, khó hiểu. Kinh này khi Như Lai hiện thế, còn nhiều kẻ oán ghét, huống là sau khi Như Lai diệt độ, vào lúc ấy, người nào mà có thể biên chép, thọ trì, đọc tụng, cúng dường hay vì người khác nói Kinh này thời được Như Lai lấy y trùm, xoa đầu và được các Đức  Phật khác hộ niệm cho.

Nơi chỗ nào có nói, đọc tụng, chép kinh Pháp Hoa thì nên dựng tháp bảy báu cao đẹp mà không cần để xá lợi vì trong đó đã có toàn thân của Như Lai rồi.

Người nào thấy mà lễ lạy, cúng dường tháp này là biết những người đó gần đạo vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

4- Có nhiều người tại gia, xuất gia hành đạo Bồ Tát mà không thấy, nghe, đọc tụng, biên  chép hay thọ trì kinh Pháp Hoa là nhân đó chưa khéo tu đạo tu đạo Bồ Tát.

Nếu có chúng sanh được nghe Pháp Hoa rồi tin hiểu, thọ trì thì người đó khéo tu đạo Bồ Tát gần đạo vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, ví như người khát tìm nước. Vì đạo vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác của Bồ Tát thuộc kinh này, kinh này mở món phương tiện, bày tướng chơn thiệt.

Nếu có Bồ Tát nghe Pháp Hoa mà kinh sợ thì đó là Bồ Tát mới phát tâm, nếu Thanh Văn nghe Pháp Hoa mà kinh sợ thì đó là kẻ tăng thượng mạn.

5 –  Nếu có người sau khi Như Lai diệt độ, muốn vì hàng tứ chúng mà nói kinh Pháp Hoa thì người đó phải:

– Vào nhà Như Lai: tâm từ bi lớn đối với chúng sanh.

– Mặc y Như Lai: Lòng nhu hòa, nhẫn nhục.

– Ngồi tòa Như Lai: Rộng biết nhất thiết Pháp không.

Người ấy sẽ được Như Lai hộ trì những cuộc thuyết Pháp đó. Ngài sai hóa nhân, trời, rồng…đến nghe Pháp, khiến người nói Pháp thấy thân Như Lai, không quên mất câu lời.

HT. Thích Tâm Đức

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *