Tóm Tắt Kinh Pháp Hoa – Phẩm 09 – Phẩm Thọ Học Vô Học Nhân Ký

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Tôn giả A Nan và tôn giả La Hầu La cùng 2000 người tỏ ý mong được  Phật thọ ký.

– Đức  Phật bảo: “A Nan sẽ thành Phật hiệu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương, cúng dường 62 ức Đức Phật, hộ trì tạng Pháp, sau chứng vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, nước tên Thường Lập Thắng Phan, thanh tịnh, đất bằng lưu ly. Phật thọ vô lượng muôn nghìn muôn ức a tăng kỳ, được vô lượng muôn ức hằng hà sa các Đức  Phật Như Lai ở mười phương ngợi khen công đức Ngài.

– 8000 Bồ Tát sơ phát tâm suy nghĩ: “Mình tu hạnh Bồ Tát chưa được thọ ký mà  Phật thọ ký cho hàng Thanh Văn, như vậy là lý do gì?”. Đức Phật giải thích: “Hồi thời Đức  Phật Không Vương, A Nan cùng Đức  Phật đồng phát tâm vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, song A Nan ưa học rộng, còn  Phật thì tinh tấn tu hành nên nay  Ngài thành  Phật và A Nan còn hộ trì Pháp của Phật Thích Ca và các Đức Phật khác trong tương lai; đồng thời giáo hóa thành tựu các Bồ Tát.

– Phật bảo La Hầu La: “Ông sẽ thành  Phật hiệu là Đạo Thất Bửu Hoa cúng dường vô số Đức  Phật trong 10 phương thế giới, cũng làm trưởng tử của các Đức  Phật với tâm cầu  Phật đạo, tu mật hạnh, cõi nước, thọ mạng, giáo hóa cũng như Đức  Phật Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương.

Sau này Đức Phật thọ ký cho 2000 bậc hữu học và vô học, các bậc này cúng dường chư  Phật nhiều như vô số vi trần trong 50 thế giới cũng hộ trì Pháp tạng, sau sẽ thành  Phật đồng hiệu là Bửu Tướng, tuổi thọ sự giáo hóa đồng giống nhau.

HT. Thích Tâm Đức

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *