Tóm Tắt Kinh Pháp Hoa – Phẩm 06 – Phẩm Thọ Ký

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Đức Phật nói: Ngài Ma Ha Ca Diếp ở đời vị lai sẽ phụng thờ 300 muôn ức các Đức Phật, cúng dường và rộng nói vô lượng đại Pháp của các Đức Phật, sau này Ngài sẽ thành Phật Quang Minh ở nước Quang Đức, có tuổi thọ là 12 tiểu kiếp; Chánh Pháp và tượng Pháp trụ 20 tiểu kiếp, cõi nước tốt đẹp, Bồ Tát và Thanh Văn đông vô số, nơi nước này không có ác ma, dầu có ác ma thì các ác ma này đều hộ trì  Phật Pháp.

Ba vị Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Ca Chiên Diên hồi hộp lo sợ nếu được Phật thọ ký thì mới an vui.

Ngài Tu Bồ Đề: ở đời vị lai sẽ phụng thờ 300 muôn ức các Đức Phật, cúng dường và rộng nói vô lượng đại Pháp của các Đức Phật, sau thành  Phật hiệu danh tướng Như Lai, kiếp tên Hữu Bửu, nước Bửu Sanh, thọ 12 tiểu kiếp; Chánh Pháp và Tượng Pháp trụ 20 tiểu kiếp; thường ở trên hư không nói Pháp độ vô lượng Bồ Tát và Thanh Văn.

Ngài Ca Chiên Diên: ở đời vị lai sẽ phụng thờ 8000 muôn ức các đức Phật, dựng tháp miếu bằng lớn bảy báu để cúng dường, sau này thành Phật hiệu là Diêm Phù Na Đề Kim Quang, thọ 12 tiểu kiếp; Chánh Pháp và Tượng Pháp trụ 20 tiểu kiếp; cõi nước tốt đẹp.

Ngài Đại Mục Kiền Liên: ở đời vị lai sẽ phụng thờ 8000 muôn ức các Đức Phật, dựng thờ tháp miếu bằng lớn bảy báu cúng dường, sau thành này Phật hiệu là Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương ở nước Y Lạc, thọ 24 tiểu kiếp; Chánh Pháp và tượng Pháp trụ 40 tiểu kiếp, cõi nước tốt đẹp, Bồ Tát và Thanh Văn đông vô số.

Sau khi thọ ký cho bốn đại đệ tử xong, Đức  Phật hứa sẽ thọ ký tiếp cho 500 đệ tử.

Ghi chú:

   Chánh Pháp: dầu  Phật nhập diệt nhưng Pháp nghi chưa đổi, có giáo hành chứng quả.

   Tượng Pháp: đạo Pháp sai lệch đi, có giáo hành không chứng quả.

   Mạt Pháp: chỉ có giáo, không hành không chứng quả.

Thích Tâm Đức

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *