THIỀN VIPASSANA

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Thiền Vipassana hay Thiền Tứ Niệm Xứ thuộc kinh tạng Pali giúp Thiền giả đạt mục đích Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát qua quán tưởng 4 đề mục: thân, thọ, tâm và pháp.

Nội dung chính
Comments