Lễ Vu Lan tại chùa Tường Vân, Lowell, Massachusettes, Hoa Kỳ ngày 07-08-2022

Chùm ảnh Thượng Toạ Thích Tâm Đức dự lễ Vu Lan tại chùa Tường Vân, Lowell, Massachusettes, Hoa Kỳ ngày 07-08-2022.        

08-08-22 Thích Tâm Đức