• Home
  • Thẻ Chùa Tường Vân
QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN

TT. Thích Tâm Đức chia sẻ tại Trường kiết hạ an cư Chùa Tường Vân, Lowell, Massachusetts, Hoa Kỳ vào lúc 8g30 tối ngày 02/08/2022.

10-08-22 Thích Tâm Đức
NIỆM PHẬT TRONG KINH TẠNG PALI VÀ NIỆM PHẬT A DI ĐÀ

TT. Thích Tâm Đức chia sẻ tại Trường kiết hạ an cư Chùa Tường Vân, Lowell, Massachusetts, Hoa Kỳ vào lúc 8g30 tối ngày 01/08/2022.

10-08-22 Thích Tâm Đức
TƯ TƯỞNG KINH PHÁP HOA PHẦN 4

TT. Thích Tâm Đức chia sẻ tại Trường kiết hạ an cư Chùa Tường Vân, Lowell, Massachusetts, Hoa Kỳ vào ngày 02/08/2022.

10-08-22 Thích Tâm Đức
TƯ TƯỞNG KINH PHÁP HOA PHẦN 3

TT. Thích Tâm Đức chia sẻ tại Trường kiết hạ an cư Chùa Tường Vân, Lowell, Massachusetts, Hoa Kỳ vào ngày 01/08/2022. games-monitoring.com

10-08-22 Thích Tâm Đức
TƯ TƯỞNG KINH PHÁP HOA PHẦN 2

TT. Thích Tâm Đức chia sẻ tại Trường kiết hạ an cư chùa Tường Vân, Lowell, Massachusetts, Hoa Kỳ, ngày 30/07/2022.

10-08-22 Thích Tâm Đức
TƯ TƯỞNG KINH PHÁP HOA PHẦN 1

T.T Thích Tâm Đức chia sẻ tại Trường kiết hạ an cư Chùa Tường Vân, Lowell, Massachusetts, Hoa Kỳ vào ngày 28/07/2022.

10-08-22 Thích Tâm Đức
Lễ Tự tứ mãn hạ chùa Tường Vân tại Lowell, Massachusetts, Hoa Kỳ ngày 08-08-2022

Chùm ảnh Thượng toạ Thích Tâm Đức lễ Tự tứ mãn hạ chùa Tường Vân tại Lowell, Massachusetts, Hoa Kỳ ngày 08-08-2022.

09-08-22 Thích Tâm Đức
Lễ Vu Lan tại chùa Tường Vân, Lowell, Massachusettes, Hoa Kỳ ngày 07-08-2022

Chùm ảnh Thượng Toạ Thích Tâm Đức dự lễ Vu Lan tại chùa Tường Vân, Lowell, Massachusettes, Hoa Kỳ ngày 07-08-2022.        

08-08-22 Thích Tâm Đức