Lễ Tự tứ mãn hạ chùa Tường Vân tại Lowell, Massachusetts, Hoa Kỳ ngày 08-08-2022

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Chùm ảnh Thượng toạ Thích Tâm Đức lễ Tự tứ mãn hạ chùa Tường Vân tại Lowell, Massachusetts, Hoa Kỳ ngày 08-08-2022.
Nội dung chính
Comments