Lễ Tự tứ mãn hạ chùa Tường Vân tại Lowell, Massachusetts, Hoa Kỳ ngày 08-08-2022

Chùm ảnh Thượng toạ Thích Tâm Đức lễ Tự tứ mãn hạ chùa Tường Vân tại Lowell, Massachusetts, Hoa Kỳ ngày 08-08-2022.

09-08-22 Thích Tâm Đức