NHÀ-Y-TÒA NHƯ LAI

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Trong Phẩm 10 Kinh Pháp Hoa, một vị Pháp sư, sau thời kỳ đức Phật nhập diệt, phải hội đủ 3 đức tính: Nhà Như Lai (Đại từ bi), Y Như Lai (Kham nhẫn), và Tòa Như Lai (Thấy bản chất của tất cả sự vật, hiện tượng là Không có thực thể)

Nội dung chính
Comments