“Ekayāna Philosophy of the Saddharmapuṇḍarīka Sūtra” (Triết lý Nhất thừa của Kinh Pháp Hoa)

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Quyển sách “Ekayāna Philosophy of the Saddharmapuṇḍarīka Sūtra” (Triết lý Nhất thừa của Kinh Pháp Hoa) do nhà xuất bản Low Price Publications ở Delhi in ấn và phát hành, hiện ở trong Thư viện Quốc hội Mỹ và được giới thiệu trên các Website quốc tế.

Thông tin tác phẩm

Tác giả: Thích Tâm Đức

NXB: Low Price Publications (Delhi, Ấn độ)

Hình thức: Bìa Cứng

Nội dung chính
Comments