VÍ DỤ LÕI CÂY – HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM ĐỨC

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

“Cái gì là lõi cây, cái ấy sẽ tồn tại lâu dài” (Yo sāro so ṭhassati) Đức Phật giảng bài kinh này không lâu sau khi tỷ kheo Đề Bà Đạt Đa (Devadatta) đã dẫn 500 vị tỷ kheo trẻ tách rời tăng đoàn đức Phật.
Trong bài pháp, đức Phật nói có một lộ trình tu tập đến đích Tâm giải thoát bất động, đó là:
1.Lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng;
2. Giới đức;
3. Thiền định;
4. Tri kiến;
5. Phi thời giải thoát (Dự lưu) đến Tâm giải thoát bất động (A la hán).
Đức Phật khuyên những ai tu tập chớ dừng lại trong 4 giai đoạn đầu và phải hướng đích đến là Tâm giải thoát bất động (A la hán ).
Ví như người đi tìm lõi cây phải tìm chính xác lõi cây mới mang lại lợi ích mong muốn.

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *