Tu tập giới học của thiền phái Trúc Lâm tại Việt Nam ngày nay

Thiền phái Trúc-Lâm có nhiều phương pháp tu tập, đó là sám hối, niệm Phật, tuân giữ các giới điều, ngồi thiền, nghiên cứu kinh điển. Về giới học, ngoài những điều luật trong Dharmagupta được hầu hết các chùa Đại thừa ở Việt Nam hiện nay áp dụng, thiền phái Trúc-Lâm nhấn mạnh đến…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức
Giới học của Pháp-Tạng-Bộ tại Việt nam

Theo bản Đại Chánh (大 正) trong Đại-tạng-kinh (大 藏經) của Trung Quốc, có 5 bộ luật của 5 trường phái Phật giáo như sau: Tứ phần luật (四 分 律) của Pháp-tạng-bộ (Dharmagupta) Thập tụng luật (十 誦 律) của Nhất-thiết-hữu-bộ (Sarvastivada) Giải thoát luật (解 脫 律) của Ca-diếp-di-bộ (Kasyapiya) Ngũ phần luật…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức