HÀNH THIỀN

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Thiền chú ý hơi thở vào, hơi thở ra tuy đơn giản nhưng giúp hành giả đoạn trừ tà niệm, ảo giác đạt được tâm giải thoát, tuệ giải thoát.

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *