TRIẾT LÝ KINH PHÁP HOA P7

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Triết lý kinh Pháp hoa – phần 7 – Giảng sư Thượng tọa Thích Tâm Đức.
Giảng sư: TT Thích Tâm Đức – Tiến sĩ Phật học và Triết học với luận án TS ” Triết lý Kinh Pháp Hoa – Phân tích khái niệm và học thuyết”.
Giảng tại: Trung tâm Liễu Quán – San-Jose, California, USA.
Năm 2009.

Nội dung chính
Comments