TRIẾT LÝ KINH PHÁP HOA P5

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Giảng sư: TT Thích Tâm Đức – Tiến sĩ Phật học và Triết học với luận án TS ” Triết lý Kinh Pháp Hoa – Phân tích khái niệm và học thuyết”.
Giảng tại: Trung tâm Liễu Quán – San-Jose, California, USA.
Năm 2009.

Nội dung chính
Comments