Tri ân Ôn và báo ân Ôn

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Nhân dịp Kỷ niệm 10 năm viên tịch của Cố Đại lão Hoà thượng Thích Minh Châu viên tịch (2012-2022) chúng con mạn phép, trong tình thân, gọi Hoà thượng bằng Ôn. Ôn :
1. đã thể hiện giá trị thực của con người, đó là thực tu và thực học.
2. chủ trương giáo dục một con người toàn diện, một sự kết hợp giữa kiến thức thế gian và đạo đức Phật giáo ngang qua thể nghiệm thiền.
3. phiên dịch Kinh tạng Pali. Có thể nói đây là lời dạy chân lý nguyên sơ của đức Phật Thích ca; qua đó người học thấy dễ hiểu với lời dạy trong sáng của Phật khác nhiều với Hán tạng mà Ôn đã băn khoăn tại nước nhà trước khi xuất dương du học.
4. góp phần độc lập văn hóa trên phương diện Phật giáo. Từ sau năm 1964 những Kinh tạng Pali được ngài dịch thẳng ra tiếng Việt mà không phải qua trung gian chữ Hán. Đây là một điều mà trước đó những thiền sư Việt Nam như đời nhà Trần đã nỗ lực sáng tác thơ ca Phật giáo bằng chữ Nôm để thể hiện tính độc lập văn hóa của nước nhà trước ngoại bang!
5. chủ trương giáo dục đủ các truyền thống Phật giáo: Phật giáo Nguyên thủy, Phật giáo bộ phái (còn gọi là Tiểu thừa) và Phật giáo Đại thừa.
6. Sau cùng, những đóng góp to lớn và cũng thật ý nghĩa của Ôn như kể ở trên sẽ là những bài học quý báu cho những thế hệ tăng ni Phật tử Việt Nam hậu bối chúng con noi theo nhằm góp phần thúc đẩy một Phật giáo Việt Nam không ngừng phát triển tốt đẹp! 
Kính lạy Ôn người thầy chí cả
Thay Thế Tôn truyền bá đạo mầu
Tuỳ duyên hoá độ vô cầu
Làm Thầy mô phạm dẫn đường chúng sanh.
Lời Ôn dạy, pháp âm còn vang mãi …
Chúng con nguyện tiếp nối bước chân Ôn
Đức hạnh Ôn tỏa sáng cả mười phương
Và sống mãi trong lòng người con Phật
Nay ngày Ôn viên tịch đã mười năm
Nhớ lời Phật dạy:
Sống là phải biết tri ân và báo ân
và phước báu tốt đẹp nhất, không gì bằng trai tăng, cúng dường, quy y Tam Bảo!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thích Tâm Đức
Nội dung chính
Comments