Thiền tĩnh lặng

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Người tu thiền ở Phật Giáo mà tu đúng đắn thì khi nào ở họ cũng có niềm vui, mà trong thuật ngữ gọi là Thiền Duyệt, tức là niềm vui của Thiền Định. Khi chúng ta nỗ lực thiền định thì trong người chúng ta toát lên một niềm vui gọi là hỷ lạc, mà niềm vui này khác niềm vui của thế gian. Niềm vui này là niềm vui tinh thần, thanh tịnh và tinh khiết.
Thích Tâm Đức 
Nội dung chính
Comments