• Home
  • Thẻ Tuệ Trung Thượng Sĩ
So sánh công đức của Duy Ma Cật và Tuệ Trung Thượng Sĩ

Có thể nói Duy-ma-cật và Tuệ Trung Thượng Sĩ là hai cư sĩ đặc biệt. Một sự so sánh công đức của hai nhân vật này giúp làm sáng tỏ những vấn đề gì của sự tu tập Phật giáo được thể hiện ở hai nhân cách xa nhau về mặt địa lý và thời…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức
Tuệ-trung Thượng-sĩ (1230 -1291)

Trần Tung là con trai Trần Liễu, anh ruột Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn và cũng là anh ruột Hoàng hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm vợ vua Trần Thánh Tông. Ông đã trực tiếp tham gia cầm quân chống giặc Nguyên Mông trong lần thứ hai 1285 và lần thứ ba 1287-88 còn được…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức