• Home
  • Thẻ Phật giáo Đại thừa
Lớp Nâng cao Nghiệp vụ Trụ trì tỉnh Tiền Giang học “10 Đặc Điểm Của Phật Giáo Đại-Thừa”

Ngày 08/10/2022 Lớp Nâng cao Nghiệp vụ Trụ trì tỉnh Tiền Giang học “10 Đặc Điểm Của Phật Giáo Đại-Thừa”. Mười đặc điểm quan trọng nhất và được liệt kê bởi hai ngài Vô-trước (Asaṅga) và Thế-thân (Vasubandhu) trong tác phẩm đầu tiên và toàn diện nhất Nhiếp-đại-thừa-luận (Mahāyāna-saṃparigraha) được biên soạn theo quan điểm…Read More

10-10-22