Lớp Nâng cao Nghiệp vụ Trụ trì tỉnh Tiền Giang học “10 Đặc Điểm Của Phật Giáo Đại-Thừa”

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Ngày 08/10/2022 Lớp Nâng cao Nghiệp vụ Trụ trì tỉnh Tiền Giang học “10 Đặc Điểm Của Phật Giáo Đại-Thừa”.
Mười đặc điểm quan trọng nhất và được liệt kê bởi hai ngài Vô-trước (Asaṅga) và Thế-thân (Vasubandhu) trong tác phẩm đầu tiên và toàn diện nhất Nhiếp-đại-thừa-luận (Mahāyāna-saṃparigraha) được biên soạn theo quan điểm tông Du-gìa (hay Duy thức) hơn là quan điểm của Đại thừa nói chung. Gồm có như sau:
1. A-lại-da-thức hay thức thứ tám
2. Ba loại tri giác
3. Chánh kiến duy thức
4. Lục ba-la-mật
5. Thập địa
6. Giới
7. Định
8. Trí tuệ
9. Thượng trí vô phân biệt
10. Tam-thân Phật
Mười đặc điểm Phật giáo Đại-thừa nêu trên là những gì các nhà tư tưởng Phật học Ấn Độ của thế kỷ 1 đến thế kỷ 5 hay sau công nguyên cho là những tín điều quan trọng nhất và họ cho đó là giải thoát Đại-thừa tương phản với những tín điều của những huynh đệ của họ.
Thích Tâm Đức
Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *