• Home
  • Thẻ Lớp trụ trì tỉnh Tiền Giang
Lớp Nâng cao Nghiệp vụ Trụ trì tỉnh Tiền Giang học “10 Đặc Điểm Của Phật Giáo Đại-Thừa”

Ngày 08/10/2022 Lớp Nâng cao Nghiệp vụ Trụ trì tỉnh Tiền Giang học “10 Đặc Điểm Của Phật Giáo Đại-Thừa”. Mười đặc điểm quan trọng nhất và được liệt kê bởi hai ngài Vô-trước (Asaṅga) và Thế-thân (Vasubandhu) trong tác phẩm đầu tiên và toàn diện nhất Nhiếp-đại-thừa-luận (Mahāyāna-saṃparigraha) được biên soạn theo quan điểm…Read More

10-10-22
Giảng Kinh Hoa Nghiêm tại lớp trụ trì tỉnh Tiền Giang

Ngày thứ năm 22/09/2022 lớp Trụ Trì tỉnh Tiền Giang lại tiếp tục học Kinh Hoa Nghiêm (Avataṁsaka sūtra). Kinh Hoa Nghiêm, một bộ kinh quan trọng của Phật giáo Đại thừa, nhấn mạnh đến cái tâm thanh tịnh để làm mở rộng thế giới quan về cái thực tại tuyệt đối. Thế giới này…Read More

23-09-22