Giảng Kinh Hoa Nghiêm tại lớp trụ trì tỉnh Tiền Giang

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Ngày thứ năm 22/09/2022 lớp Trụ Trì tỉnh Tiền Giang lại tiếp tục học Kinh Hoa Nghiêm (Avataṁsaka sūtra).
Kinh Hoa Nghiêm, một bộ kinh quan trọng của Phật giáo Đại thừa, nhấn mạnh đến cái tâm thanh tịnh để làm mở rộng thế giới quan về cái thực tại tuyệt đối. Thế giới này không còn bình thường nữa mà là pháp giới (dharmadhātu) trong đó các sự vật tương tác, tương sinh và tương duyên. Theo đó các sự vật là các sự vật khác. Nhưng tất cả sự vật không nhầm lẫn nhau. Tất cả sự vật là một, và một đó là thực tại tuyệt đối (tathatā). Người hành thiền có kinh nghiệm này. Khi tâm vị ấy mở rộng thì “những đường nét bên ngoài của cá nhân tan chảy và cái cảm giác giới hạn không còn chế ngự vị ấy.” Và toàn bộ vũ trụ này là sự biểu hiện của Pháp-thân (Dharmakāya), đức Phật Đại-nhật (Vairocana buddha), vị Phật có ánh sáng rộng lớn.
Trọng điểm của kinh này là duy tâm “tâm như người thợ vẽ, vẽ ra ngũ uẩn và mọi thứ trên thế giới này, không gì là không được tạo ra bởi tâm.”
So sánh với kinh Pháp-cú trong kinh tạng Pali của Phật giáo Nguyên thuỷ ta thấy quan điểm của kinh Hoa Nghiêm về cái Tâm là nhất quán và còn làm phong phú thêm nghĩa lý.
Kinh Pháp Cú nói:
“Ý dẫn đầu các pháp,
Ý làm chủ, ý tạo”.
Thích Tâm Đức
Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *