• Home
  • Thẻ Kinh Hoa Nghiêm
Giảng Kinh Hoa Nghiêm tại lớp trụ trì tỉnh Tiền Giang

Ngày thứ năm 22/09/2022 lớp Trụ Trì tỉnh Tiền Giang lại tiếp tục học Kinh Hoa Nghiêm (Avataṁsaka sūtra). Kinh Hoa Nghiêm, một bộ kinh quan trọng của Phật giáo Đại thừa, nhấn mạnh đến cái tâm thanh tịnh để làm mở rộng thế giới quan về cái thực tại tuyệt đối. Thế giới này…Read More

23-09-22