• Home
  • Thẻ Duy ma cật
So sánh công đức của Duy Ma Cật và Tuệ Trung Thượng Sĩ

Có thể nói Duy-ma-cật và Tuệ Trung Thượng Sĩ là hai cư sĩ đặc biệt. Một sự so sánh công đức của hai nhân vật này giúp làm sáng tỏ những vấn đề gì của sự tu tập Phật giáo được thể hiện ở hai nhân cách xa nhau về mặt địa lý và thời…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức
Cư sĩ Duy-ma-cật

Duy-ma-cật (Vimalakīrti) là một thái tử bộ tộc Licchavi, giàu có, sống cuộc đời cư sĩ nhưng với hành trạng của một vị bồ-tát, trí tuệ siêu việt. Liên hệ đến vị cư sĩ đặc biệt này có ba bản kinh trong Hán tạng và một trong Tây tạng tạng. Ba bản kinh chữ Hán liên…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức